Mis on EuroPsy?

 

EuroPsy on Euroopa kvalifikatsioonistandard psühholoogide jaoks

 

 

Milleks meile EuroPsy?

EuroPsy peamised eesmärgid

 

Kutsevaldkonnad

Psühholoogia on diferentseeritud elukutse. Seetõttu loeb EuroPsy psühholoogi komptentseks praktiseerima teatud kindlas “kutsevaldkonnas.”

EuroPsy poolt tunnustatud kutsevaldkonnad on:

 

Spetsialiseerumine

Psühholoog, kes on läbinud täiendava spetsiaalse väljaõppe ja juhendatud praktika, võib saada lisaks EuroPsy spetsialisti kvalifikatsiooni.

 

Käesolevaks ajaks on EFPA välja töötanud kaht tüüpi EuroPsy spetsialisti tunnistuse nõuded:

 

 

EuroPsy taotlemise eeltingimused

1.       Magistrikraad psühholoogias, mis on saadud pärast 5-aastast (300 EAP) psühholoogiaõpet. Haridustaseme tõendamiseks tuleb esitada diplomite koopiad bakalaureuse ja magistritaseme õpingute läbimise kohta psühholoogia erialal akrediteeritud õppekavaga ülikoolis.

2.       Läbitud õppekava peab katma kõik õppekava komponendid, mis on esitatud EuroPsy juhendi  lisa 2 tabelites. Tõendamiseks tuleb esitada ülikoolidiplomite juurde kuuluvate akadeemiliste õiendite koopiad koos haridusanalüüsi tabeliga. On nõutav, et bakalaureuseastmes oleks vähemalt 125 EAP teoreetilisi ja praktilisi psühholoogiaaineid, 30 EAP psühholoogia metodoloogiat ja 15 EAP mitte-psühholoogilisi teooriaid, magistriastmes peab lisanduma vähemalt 60 EAP erialaaineid (kas kliinilise, kooli- või organisatsioonipsühholoogia valdkonnast – vastavalt sellele, millises valdkonnas EuroPsy tunnistust taotletakse), 15 EAP praktikaid ja 15 EAP mahus uurimustöö/dissertatsioon. EuroPsy ei ole ülearu karm õppekavade struktuuri vastu, st magistriastmes nõutavaid aineid võib olla õpitud ka bakalaureuseastmes ja vastupidi. Kui ülikooliõpingutes jääb reeglites nõutavaid aineid puudu, saab nende asemel arvestada ülikooliõpingutest eraldiseisva täiendusõppe korras läbitud kursusi, mis sobivad erialaseks täienduseks. Sellisel juhul tuleb esitada täiendusõppena läbitud kursuste kohta tunnistuste koopiad.

3.       Juhendatud praktika läbimine. Praktika kestus on 12 kuud (1500 töötundi) või sellele vastav hulk ainepunkte (60 EAP). Esitada tuleb praktika kirjeldus ja praktikajuhendaja hinnang praktikandi kompetentside kohta. Praktikajuhendajaks sobib psühholoog, kes on iseseisva praktiseerimise õigust omades viimase kolme aasta jooksul vähemalt kaks aastat töötanud kliinilise, kooli- või organisatsioonipsühholoogia valdkonnas täistööajaga võrdses mahus. Loomulikult peab ka juhendatud praktiseerimine olema läbitud samas valdkonnas, milles EuroPsy tunnistust taotletakse. Valdkond kantakse nii EuroPsy tunnistusele kui  EuroPsy üle-euroopalisse registrisse. Teoreetiliselt pole välistatud korraga ka mitmes valdkonnas registreering. Kuid praktiliselt tähendaks see iga valdkonna kohta täiemahulise juhendatud praktika läbimist. Täiemahuline on vähemalt üks aasta täistöömahtu (1500 töötundi) või sellele ekvivalentne tööhulk mitme aasta jooksul. Kui arvestada, et juhendamise heaks tavaks peetakse keskmiselt kahe tunni pikkuseid juhendamisseansse vähemalt iga kahe nädala kohta ning et juhendaja peaks töötama praktikandile nii lähedal, et tal oleks võimalik tema tööd aeg-ajalt ka vahetult jälgida, siis on praktika sooritamine juba ühes töövaldkonnas tubli saavutus.

4.      Nõusolek oma tööalases tegevuses juhinduda kutse-eetika nõuetest. Esitada allkirjastatud eetikavanne. Vandumine on midagi täiesti uut eestlase jaoks. Sellegipoolest, mujal on see üsna tavaline, et professionaal annab kutsealale sisenedes vande teha oma tööd vastavalt kutse-eetika nõuetele. Eestis on sellise vande andmine olulisemgi kui mujal, sest erinevalt vanadest Euroopa maadest meil enamus professionaale erialaühingusse ei kuulu. Astudes erialaühingusse, võtab psühholoog sisseastumisvaldusele alla kirjutades kohustuse ka ühingu eetikakoodeksit täita. Samuti on erialaühingul seaduslik ja moraalne alus oma liikme käitumist ja selle peale laekuvaid kaebusi arutada. EPL oli kutsega psühholoogide suhtes seni üsna kahemõttelises positsioonis: kutse ta neile andis (võttes seega justkui vastutuse nende kutsetegevuse eest), aga edasise käitumise kohta hinnanguid anda alust ei olnud. Andes allkirja, et temagi järgib EPL-i ja EFPA eetikanõudeid ning nõustub laskma menetleda enda kohta käivaid kaebusi, kui neid peaks laekuma, legitimeerib uus kutsega psühholoog EPL-i jätkuva järelhoolde enda üle.

 

EuroPsy tunnistuse taastaotlemise eelduseks on jätkuv erialane töö ja enesetäiendus

 
a) töötamist oma spetsialiseerumise valdkonnas keskmiselt vähemalt 400 tundi aastas vähemalt 4 aastase perioodi jooksul viimase 7 aasta kohta
 
b) mitmekesiste erialaste täienduskoolite läbimist keskmiselt vähemalt 80 tundi aastas vähemalt 4 aastase perioodi jooksul viimase 7 aasta kohta (st kokku 320 tundi). Sellest peab olema dokumentidega tõendatud 160 tundi.
 

 

 

Kasulikke linke:

www.europsy.eu

Powered by Website Baker