NB! Vastavalt Volikogu otsusele 16.04.2016 katkestab EPL koolituste tunnustamise

Koolituste, seminaride ja muu enesetäienduse akrediteerimise kord (12.04.2014)

1. Koolituse tunnustamiseks erialase enesetäiendusena esitab koolituse korraldaja vastava avalduse EPLi juhatusele aadressil epl@epl.org.ee. Avalduses tuleb ära näidata koolituse pealkiri, korraldaja, läbiviija(d), toimumise aeg, koht ja maht ning sisu, millest selgub, millised on kursusele või koolitusele pääsemise ja läbimise tingimused ning millised edukal läbimisel saavutatud õpiväljundid. Lisatakse nimekiri koolitusel kasutatavatest materjalidest (nt testid, kirjandus, ülesanded vms) ning läbiviijate erialast pädevust tõestava informatsiooniga CV-d. EPLi liikmete puhul, kelle asjakohane CV on EPLil juba olemas, ei pea CV-d uuesti esitama. Juhul kui akrediteeringut kavatsetakse kasutada koolituste klassifitseerimisel psühholoogia ala kutsete taotlemisel, tuleb avalduses ära näidata ka kutse(d), mille puhul seda kavatsetakse  teha.  Korduvtaotlemisel tuleb ära märkida, millal saadi eelmine tunnustus.

2. Asepresident moodustab 3-liikmelise ekspertkomisjoni, kuhu soovituslikult kuulub ka EPL-i vastava erialasektsiooni esindaja.  Ekspert võib olla ka väljastpoolt EPLi.

3. Ekspertide ülesanne on hinnata,  kas kõnealune koolitus (selliste esinejate ja mahuga) edendab osalejate erialast pädevust.

4. Otsust arutatakse, vajadusel küsitakse taotlejalt lisainfot ja see on konsensulik.

5. Tunnustus kehtib konkreetsetele ajas piiratud koolitustele, korduvtaotlemisel võib menetlus olla lihtsustatud.

6. Tunnustatud koolituste nimekiri on avalik.

7.  EPLil on õigus küsida eksperthinnnagu andmise eest volikogu poolt kinnitatud määras menetlustasu, mis peab olema makstud enne ekspertkomisjoni töö alustamist. EPLi liikmetele kehtib soodustus

 

 

Powered by Website Baker