KKK (korduma kippuvad küsimused, FAQ)

Üldised küsimused 

Mis on EuroPsy?
Europsy on eurostandard, Euroopa psühholoogide hariduse ja kutsealase väljaõppe standardite kogu, mille kehtestas EFPA, Euroopa Psühholoogide Assotsiatsioonide Föderatsioon. Iga psühholoog, kes sellele standardile vastab, võib omandada EuroPsy tunnistuse (sertifikaadi) ja saada kantud Euroopa psühholoogide registrisse (Register of European Psychologists).

Mida on EuroPsy saamiseks vaja?
Psühholoogil peab olema vähemalt 5 aastat ülikooliharidust psühholoogias ja vähemalt 1 aasta juhendatud praktikat. Peale selle peab ta andma allkirja, et ta tegutseb vastavalt psühholoogi kutse-eetika reeglitele.

Millised on nõuded ülikooliharidusele?
EuroPsy kasutab akadeemilise õppekava sisu ja taseme hindamiseks referentsmudelit. Mudeli nimi on “EuroPsyT - Euroopa psühholoogikoolituse raamnõuded (A framework for education and training of psychologists in Europe)”. Selle kehtestas EFPA 2001.a.

Kes otsustab, kas ma saan EuroPsy?
Taotlusi hindavad ja otsused langetavad kohalikud tunnistusekomiteed (National Awarding Committees). EFPA poolt asutatud Euroopa Tunnistusekomitee (European Awarding Committee) teostab kohalike tunnistusekomiteede tegevuse ja tunnistuste andmise protsessi üle järelvalvet.

Kes vastutab EuroPsy Registri pidamise eest?
Registrit peab EFPA peakontor (the Head Office of EFPA) Brüsselis.

Mida sõna “EuroPsy” tegelikult tähendab?
Nimi EuroPsy on lühend “Registreeritud Eurooopa Psühholoogist“ (Registered European Psychologist).

Kust ma saan rohkem teada EuroPsy kohta?
Vaadake veebist: www.europsy.eu

Kas iga psühholoog võib EuroPsy saada?
Ei, EuroPsy võib saada ainult see psühholoog, kes vastab hariduse (vähemalt 5 aastat) ja juhendatud praktika (vähemalt 1 aasta) standarditele ja kes on allkirjastanud eetilise käitumise lubaduse.

Kas psühholoogide standardid on kõikides maades samad?
Euroopas on psühholoogide hariduses ja väljaõppes erinevusi. Sellepärast ongi otsustatud kehtestada EuroPsy kui ühine kvaliteedimõõt.

Kas EuroPsy annab psühholoogile õiguse teistes riikides töötada?
Ei. On olemas Euroopa direktiiv, mille sihiks on nõuete harmoniseerimine, kuid vastavalt lisaprintsiibile võivad riigid ise oma reeglid kehtestada. Enamuses Euroopa riikidest kehtivad teatud piirangud. EuroPsy annab teiste riikide “võimuorganitele” (“competent authorities”) teavet psühholoogi hariduse ja kutsealase väljaõppe kohta.

Kas EuroPsy on litsents?
Ei. Litsentse (õigust praktiseerida teatud kutsealal) saavad välja anda ainult riikide valitsused.

Kas seadus nõuab EuroPsy omamist?
Ei. Praegu ei ole veel nõuet, et psühholoogil peaks olema EuroPsy. Kuid EuroPsy võib teha hõlpsamaks riiklike seaduste kohaldamist psühholoogina töötamise õigustele.

Kas EuroPsy psühholoogid võivad asuda tööle igal pool Euroopas?
Euroopa seadused lubavad liikmesriikide kodanikel vabalt liikuda ja tööle asuda igas teises EU liikmesriigis. Teises Euroopa riigis psühholoogina töötamine allub aga selle maa seadustele.

Kuidas on EuroPsy-sse kaasatud ülikoolid?
Ülikoolid annavad akadeemilise hariduse, mis on psühholoogile EuroPsy saamiseks kohustuslik. EFPA ja selle liikmesassotsiatsioonid hoiavad standardite küsimustes ülikoolidega ühendust.

Kas EuroPsy kehtib kogu Euroopas?
Jah. EuroPsy on rakendatav kõikides riikides, mille psühholoogiaassotsiatsioonid on EFPA liikmed.

Kes maksab EuroPsy eest?
Taotlejad maksavad kinni oma hariduse ja kutsealase väljaõppe, sealhulgas mistahes lisaväljaõppe või praktika, mis EuroPsy standarditele vastamiseks nõutav on. Lisaks maksavad nad EuroPsy taotluse menetlemise ja registreerimise tasu. See tasu on riigiti erinev.

Kuidas on EuroPsy seotud Euroopa Direktiiviga 2005/36/EC?
Euroopa Direktiivi 2005/36/EC mõttes on psühholoog reguleeritud elukutse. Kvalifikatsioonide tunnustamise aluseks on "üldsüsteem", st liikmesriikide vastastikune tunnustamine – see pole automaatne nagu "sektoraalsesse süsteemi" lülitatud kutsete (arhitektid, hambaarstid, arstid jt.) puhul. EFPA on otsustanud mitte liikuda EuroPsy kui "ühisplatvormi" suunas, mis võiks viia "automaatse" tunnustamiseni (ilma kompensatoorsete abinõudeta), kuna EU ühisplatvormi nõuded on märkimisväärselt allpool EuroPsy standardeid.

Kas EuroPsy on professionaalne kaart (professional card)?
Jah. Kuigi see pole praegu veel plastikkaart, võib EuroPsy-d pidada "Professionaalseks kaardiks" selles mõttes, nagu Euroopa Direktiiv 2005/36/EC plaanib. See võib hõlbustada psühholoogide piirideülest liikumist, kiirendades infovahetust liikmesriikide vahel.

Kui palju erinevaid EuroPsy tunnistusi on?
On EuroPsy põhitunnistus ja on ka EuroPsy spetsiifilise asjatundlikkuse (spetsialisti) tunnistused (erinevates valdkondades, nt psühhoteraapia, töö- ja organisatsioonipsühholoogia), mis nõuavad täiendavat haridust ja kutsealast väljaõpet.


KKK EuroPsy taotlemise kohta

Kuidas EuroPsy saab?
Psühholoog peab täitma taotlusvormi (mida saab alla laadida kohaliku psühholoogiaassotsiatsiooni kodulehelt) ja esitama selle koos nõutavate dokumentidega kohalikule tunnistusekomiteele.

Kui kaua EuroPsy kehtib?
Seitse aastat. Enne selle perioodi lõppu peab psühholoog taotlema uuendamist.

Kuidas EuroPsy soodustab liikuvust (mobility)?
EuroPsy kergendab piiriülest liikuvust, andes Euroopa ühtse kvaliteedimõõdu ning teabe antud psühholoogi kvalifikatsiooni kohta. Tegelikult on see Professionaalne kaart selles mõttes, nagu Euroopa Direktiiv 2005/36/EC plaanib.

Kas üliõpilased saavad ka EuroPsy taotleda?
Ei. Taotlemiseks on nõutav vähemalt 5 aasta pikkuse akadeemilise õppe lõpetamine ja vähemalt üks aasta juhendatud praktikat.

Kas EuroPsy tunnustab bakalaureusekraadi psühholoogias?
Ei. Bakalaureusekraadil psühholoogias ei ole EuroPsy kontekstis eraldi staatust. Bakalaureusekraad on nõutava vähemalt 5-aastase akadeemilise õppe üks osa.

Kas EuroPsy nõuab magistrikraadi?
Jah. Aga magistrikraad peab põhinema 5-aastasel õppekaval. Kui kraad on antud lühema õppekava põhjal, tuleb läbida täiendavad õpingud. Maades, kus Bologna süsteem ei ole kehtestatud, on aktsepteeritavad ka teised 5-aastase mahuga kraadid.

Kas psühholoogiateadlased võivad ka EuroPsy saada?
Jah, võivad, kui nad nõuetele vastavad, aga juhendatud praktika peab olema kutsepraktika. See praktika tüüp erineb õpetaja ja/või teadlase tööpraktikast.

Kas psühholoogiaõpetajad saavad ka EuroPsy?
Ei, välja arvatud juhul, kui nad töötavad ühtlasi ka kutseliste psühholoogidena ja vastavad EuroPsy tavalistele nõuetele.

Kas EuroPsy saamiseks peab elama EU riigis?
Ei, nõutav on, et antud riigis on EFPA liikmesassotsiatsioon, mis on andnud nõusoleku EuroPsy rakendada ja on asutanud kohaliku tunnistusekomitee.

Millist lisaväärtust annab EuroPsy, võrreldes Euroopa ülikoolis omandatud magistrikraadiga?
Mitte kõik magistrikraadid ei vasta EuroPsy nõuetele, kuna nad võivad erineda mahult ja/või sisult. EuroPsy tunnistab, et psühholoog on lisaks magistrikraadile lõpetanud ka vähemalt ühe aasta pikkuse juhendatud praktika ja et tunnistuse omanik on lubanud praktiseerida vastavalt eetikanõuetele.

Kas psühholoogid väljastpoolt Euroopat võivad saada EuroPsy?
Võib-olla. EuroPsy on kavandatud Euroopa psühholoogide jaoks, kes on saanud oma hariduse ja kutsealase väljaõppe Euroopas. Sellegipoolest, teistest maadest pärit immigrandid võivad taotleda EuroPsy-d, kui nad suudavad esitada tõendid, et nende haridus ja kutsealane väljaõpe vastab EuroPsy standarditele.


EuroPsy tarbijate KKK

Kas EuroPsy aitab mul leida endale psühholoogi?
Jah. EuroPsy registril on otsingumootor, mis võimaldab leida psühholoogi kindlas geograafilises piirkonnas ja kindlas kutse-/spetsialiseerumise valdkonnas.

Kas kõik Euroopa psühholoogid on EuroPsy registris?
Ei. Registris on ainult nende nimed, kellel on tunnistus, et nad vastavad EuroPsy standardile.

Kas EuroPsy hõlmab ka psühhoterapeute?
EuroPsy hõlmab ainult neid psühhoterapeute, kes on ühtlasi ka täielikult kvalifitseeritud psühholoogid, st neid, kel on kaks tunnistust: üldine EuroPsy tunnistus ja spetsialisti tunnistus psühhoteraapia alal. Teised elukutsed, kes psühhoterapeutilisi teenuseid pakuvad, ei kuulu registrisse.

Kas EuroPsy hõlmab ka psühhiaatreid?
Ei. Psühhiaater on meditsiinvaldkonna üks teine elukutse.

Mis kasu on EuroPsy-st tarbijale?
EuroPsy aitab tarbijal vahet teha paljude psühholoogiliste ja sarnaste teenuste pakkujate vahel. See ei sisalda madalama haridustasemega (nt bakalaureusekraadiga psühholoogias) ega teistsuguse taustaga (nt psühhoterapeut) teenusepakkujaid. See ei sisalda ka psühholoogia magistrikraadiga isikuid, kes pole lõpetanud juhendatud praktikat või ei pea vajalikuks anda lubadust järgida selgeid eetilisi standardeid.

Kuidas EuroPsy tarbijat kaitseb?
EuroPsy annab tarbijale selge ja kergesti ligipääsetava info kvalifitseeritud psühholoogide kohta. See tagab, et psühholoogil on õige väljaõpe ja kogemus. See garanteerib ka, et psühholoog tegutseb kooskõlas psühholoogide kutse-eetikaga.

Millised on EuroPsy eetilised nõuded?
EuroPsy nõue on, et psühholoog kirjutaks alla niinimetatud EFPA metakoodeksile, kõikide Euroopa psühholoogide kohal kõrguvale põhimõtete kogule. Samuti nõuab EuroPsy, et psühholoog järgib ka selle maa psühholoogide eetikakoodeksit, kus ta töötab.

Kuidas ma saan esitada psühholoogi peale kaebuse?
Kaebuse saate esitada kohalikule psühholoogiaassotsiatsioonile (vt. EPL aadress sellelsamal veebiküljel www.epl.org.ee).

Kas mõni psühholoog on kunagi EuroPsy registrist välja ka arvatud?
Seda pole seni veel juhtunud. See juhtub, kui kehtivustähtaeg lõpeb, ilma et isik oleks EuroPsy uuendanud või kui psühholoog on rikkunud eetikareegleid.

Mis juhtub, kui psühholoog rikub eetikanõudeid?
Iga klient võib esitada kaebuse kohalikule psühholoogiaassotsiatsioonile (vt. EPL aadress sellelsamal veebiküljel www.epl.org.ee). Aukohus uurib juhtumit ja kuulab ära mõlemad pooled. Aukohus võib psühholoogile mitmesuguseid sanktsioone rakendada. Raske rikkumise korral tehakse märge EuroPsy registrisse, et psühholoog ei vasta enam EuroPsy nõuetele ja EuroPsy tunnistus kaotab kehtivuse. Kergemate juhtumite korral võib EuroPsy teatud ajaks peatada.

Kas EuroPsy annab infot ka psühholoogi erialast?
Jah annab. EuroPsy register ja EuroPsy tunnistus täpsustavad, millises kutsevaldkonnas on psühholoog oma pädevust tõendanud. Register toob ära ka info selle kohta, millistel psühholoogidel on lisaks veel spetsialisti tunnistus ja mis alal need on.

Kas on võimalik pöörduda mõne teise maa psühholoogi poole?
Jah, EuroPsy register aitab leida psühholoogi mistahes maalt. Mõnel puhul võib psühholoogilise abi kulud hüvitada ka riiklik tervisekindlustuse süsteem.

Kuidas leida EuroPsy abil psühholoogi?
EuroPsy registril on otsingumootor, mis võimaldab leida psühholoogi kindlas geograafilises piirkonnas ja kindlas kutse-/spetsialiseerumise valdkonnas.

KKK EuroPsy registri kohta

Kust ma EuroPsy registri leian?
Register on veebis: www.europsy.eu

Kas ma võin EuroPsy registris olevaid psühholooge usaldada?
Jah. Psühholoogide hindamises järgitakse rangeid protseduure, enne kui neile EuroPsy antakse. Enamgi veel, psühholoog peab oma asjatundlikkust säilitama ja sedagi kontrollitakse.

Kas EuroPsy on värske?
Jah, EuroPsy registrit uuendatakse vähemalt kord kuus.

Millised erialad pühholoogias on?
Peamised kutsevaldkonnad on koolipsühholoogia; kliiniline ja tervisepsühholoogia; töö- ja organisatsioonipsühholoogia; on ka neljas, laiem kategooria teiste alade jaoks (nt kohtu- ja korrektsioonipsühholoogia, liikluspsühholoogia). Juurutamisel on spetsialisti tunnistused psühhoteraapia (2010) ja töö- ja organisatsioonipsühholoogia (2011) alal.

Kuidas ma valin oma probleemi jaoks õige psühholoogi?
Vaadake veebis EuroPsy registrit ja otsige kutsevaldkonda ja spetsialisti tunnistuse olemasolu näitajaid.

Kas EuroPsy hõlmab ainult tervishoiuvaldkonna psühholooge?
Ei. EuroPsy hõlmab kõiki kutselise psühholoogia valdkondi.

Kas EuroPsy garanteerib, et psühholoog hoiab oma teadmised tänapäevasel tasemel?
Jah. Psühholoogid on kohustatud kulutama teatud hulga aega erialasele enesetäiendusele ja säilitama oma pädevuse erialast tööd tehes. Nende vastavaid aruandeid hinnatakse iga kord, kui EuroPsy uuendatakse.

Kuidas tööandjad saavad EuroPsy-d kasutada?
Tööandjad saavad EuroPsy registrit kasutada, et kontrollida, kas töösoovija vastab EuroPsy standarditele ja millistes kutsevaldkondades ta pädev on.

 

Powered by Website Baker